Algemene voorwaarden

Versie 1.1 (23 oktober 2019)

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen zijn gekomen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeengekomen afwijking.

3. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de opdrachtgever, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en worden op voorhand door opdrachtnemer afgewezen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

KEINU richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van haar opdrachtgever, via coaching, training, workshop, afstemming en overige aangeboden diensten. KEINU is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69746087.

Artikel 3 | Definities

1. Opdrachtnemer: KEINU, geregistreerd bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (afgekort: CAT) onder nummer: 20170774.

2. Opdrachtgever: de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van opdrachtnemer.

3. Overeenkomst: alle mondelinge en schriftelijke afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de diensten van opdrachtnemer.

Artikel 4 | Aanvaarding van opdrachten

1. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

2. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra deze door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

3. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak en overige leveringsvoorwaarden door de opdrachtgever of een mondelinge bevestiging hiervan. Indien hier wijzigingen worden aangebracht door de opdrachtgever, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

4. Een overeenkomst kan elke dienst binnen het aanbod van opdrachtnemer betreffen.

5. Door het aanvaarden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Behandelvorm, dossierbeheer en inzagerecht

1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte tarieven, behandelvorm(en) en van het behandelplan voor coachtrajecten (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).

2. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat opdrachtnemer een klantendossier bijhoudt voor coachtrajecten.

3. De opdrachtnemer behandelt dit klantendossier overeenkomstig met het AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het Collectief Alternatief Therapeuten (afgekort: CAT).

4. De opdrachtgever kan een kopie vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is. De opdrachtnemer zal deze informatie verstrekken met inachtneming van de AVG.

5. De opdrachtgever kan vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is eisen en de opdrachtnemer is wettelijk verplicht hier aan mee te werken, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6 | Prijzen en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Prijsopgaven en aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 7 | Facturering en betaling

1. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij is inbegrepen.

2. Facturering en betaling vinden plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer bevestigt alle gemaakte prijsafspraken en overige leveringsvoorwaarden schriftelijk per e-mail.

3. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking naar rekeningnummer NL28 KNAB 0257 0267 03 t.n.v. KEINU binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. De overeengekomen diensten worden pas uitgevoerd nadat de betaling ontvangen is door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

5. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

4. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van opdrachtnemer in; de opdrachtgever dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het coachtraject zonder goedkeuring van de opdrachtnemer te beëindigen.

5. Het coachtraject kan door de opdrachtnemer eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

6. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

Artikel 9 | Annulering en verzetten van afspraken

1. Opdrachtgever dient geplande afspraken uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te annuleren of op verzoek te verzetten.

2. Bij annulering of verzoek tot verzetten tot 48 uur vóór aanvang van de afspraak zijn geen kosten verschuldigd door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

3. Bij annulering of verzoek tot verzetten tussen 24 uur en 48 uur vóór aanvang van de afspraak zijn 50% van de kosten voor een sessie door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd.

4. Bij annulering of verzoek tot verzetten binnen 24 uur vóór aanvang van de afspraak zijn 100% van de kosten voor een sessie door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd.

5. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande sessie worden 100% van de kosten voor de sessie in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

7. De bepalingen van lid 1 t/m 6 van dit artikel gelden voor zowel de geplande sessies via internet als de geplande sessies op een afgesproken locatie bij opdrachtnemer.

Artikel 10 | Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, afstemmingen of andere diensten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, afstemming of andere dienstverlening. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachten

1. Bij klachten wordt verwezen naar de klachtenregeling van opdrachtnemer.

2. De opdrachtgever is met het aanvaarden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de hoogte gesteld van de klachtenregeling van opdrachtnemer.

Artikel 13 | Toepasselijk recht

1. Op de dienstverlening van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van opdrachtnemer is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.